PROF. DR. SEBIJA IZETBEGOVIĆ JE OD KCUS-A NAPRAVILA BARCELONU, BOLJEG GENERALNOG DIREKTORA NEĆE NAĆI, VRATILA JE DUGOVE U STOTINAMA MILIJUNA! KAKO JE NIKŠIĆ SPAŠEN OD HAPŠENJA!

Trenutno pregledavate PROF. DR. SEBIJA IZETBEGOVIĆ JE OD KCUS-A NAPRAVILA BARCELONU, BOLJEG GENERALNOG DIREKTORA NEĆE NAĆI, VRATILA JE DUGOVE U STOTINAMA MILIJUNA! KAKO JE NIKŠIĆ SPAŠEN OD HAPŠENJA!
  • Autor objave:

Jedan od rijetkih koji je u proteklim mjesecima i zadnju godinu dana, nebrojno puta stao u odbranu direktorice Kliničkog centra je novinar i mr. teolog Josip Šimić-Đinđić. Iako njegove trenutne stavove o Sebiji Izetbegović mnogi ne prihvataju, on ostaje doslijedan svojim tvrdnjama.
Nažalost, svjedoci smo svakodnevnih orkestrirano – huškačkih, ali naručenih napada na generalnu direktoricu Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sci. Sebiju Izetbegović, ali i njezin rad, na rad njezinog upravljačkog menadžmenta i slično, a bez da se iznose konkretni valjani optužni dokazi, koji bi potvrđivali medijske napade na istu, nego se sve uglavnom i načelno zasniva na medijskim spinovima i političkim brutalnim napadima, zbog vjerske ili političke oprijedijeljenosti.

Papa Franjo iz Vatikana u svome naučavanju govori o smrtnim grijesima medija, a to su: dezinformacija (spin), kleveta i ogovaranje i blaćenje.

To kakvom je blaćenju i uvredama bila izložena prof. dr. Izetbegović Sebija i KCUS ne pamti bosanskohercegovačka povijest i javnost. To je zastrašujuće i nitko ne zaslužuje javni linč kakvom je ona i danas izložena, a taj javni linč ima svoje ime i prezime: politička pozadina, koja nažalost kod nas sve determinira, u kojem politika postavlja podobne, a ne sposobne, kako bi se ovladalo javnim ustanovama i omogućila ustaljena pljačka novca iz javnih ustanova.

“Imao sam susret sa dekanicom Pravnog fakulteta UNSA, prof. dr. Zinkom Grbo u njezinom Uredu Pravnog fakulteta UNSA, koja je jedina zajedno sa drugima upozoravala rektora UNSA Rifata Škrijelja i Senat UNSA, da u slučaju provjeravanja i/ili oduzimanja titula prof. dr. Sebiji Izetbegović poništavajući njezine diplome rade nezakonito, što mi lično kazala, te nadodala, ako se itko u to razumije onda sam to ja”, a na to je ukazao i sud.

Po novom dopisu Tužilaštva Federacije BiH, broj: T11 0 KTA 0007976 23 od 08.08.2023. godine, a koji je uz materijalne dokaze proslijeđen Kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu, Škrijelj se tereti da je:

Dana 24. 04. 2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu, u predmetu, broj: od 19. 04. 2023. godine i 65 0 P 1030604 23 Mo od 22.06.2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu u navedenom predmetu navedenih datuma i Rješenja pod brojevima, kao prethodno navedenima, donio dva puta Rješenje u slučaju prof. dr. Sebije Izetbegović protiv tuženog Univerziteta u Sarajevu koga zastupa rektor Rifat Škrijelj, kojim sudskim rješenjem se usvaja prijedlog tužiteljice Sebije Izetbegović, pa se istim rješenjem određuje privremena mjera osiguranja, kojom se odlaže izvršenje zaključka Senata UNSA, broj: 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine, i zabranjuje protivniku da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, prijavljeni rektor UNSA Rifat Škrijelj iako mu je navedenim sudskim rješenjem od 19.04.2023. godine i 22.06.2023. godine, bilo zabranjeno da poduzima bilo kakve aktivnosti vezano za zaključak za poništenje doktorata medicinskih nauka tužiteljici Sebiji Izetbegović, te iako je iz medija bio upoznat sa ovakvim rješenjem suda, a koje je i zaprimio, te znajući da je kao odgovorna osoba na Univerzitetu u Sarajevu dužan provoditi sudske odluke i sudska rješenja, te da je kršenje istih kazneno djelo, isti je 24. 04. 2023. godine, zanemarujući svjesno i namjerno rješenje suda od 19.04.2023. godine i 22. 06. 2023. godine, donio rješenje o poništenju doktorata Sebiji Izetbegović, iako mu je sud naprijed navedenim rješenjem zabranio da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, da bi Sud dana 22. 06. 2023. godine donio identično Rješenje od 19.04.2023. godine, a na koje se i dalje oglušio, iako je Škrijelj Rifat sam putem medija i službeno putem pošte, prethodno izjavljivao da će postupiti pod odluci suda, što nije učinio, svjestan da nezakonito postupa, usljed čega je teže povrijedio prava drugoga.

ČIME BI:

Počinio krivična djela: Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, krivično djelo Neizvršenje sudske odluke iz člana 351 stav 1. KZ F BiH, i krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH!

Naime, i Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica ***zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana 16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće

R J E Š E N J E

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Iz obrazloženja je vidljivo, da sud konstatira slijedeće: „S obzirom na činjenicu da je zaključkom Senata od 13.04.2023. godine data saglasnost rektoru da izvrši Upravnu mjeru utvrđenu Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Inspektorata prosvjetne inspekcije broj:UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 03.04.2023. godine, jasno je da će preduzimanjem radnji od strane rektora Univerziteta u Sarajevu predlagateljici Sebiji Izetbegović biti na nezakonit način ugroženo njeno pravo. Protivnik predlagatelja je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“.

U prijevodu, Sud kaže, da se „rektor Rifat Škrijelj krije iza Senata UNSA, da je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i da upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“!

Upravo, zbog ovog nezakonitog postupanja od strane rektora UNSA Rifata Škrijelja u predmetu provjere akademskog napredovanja prof. dr. Sebije Izetbegović, rektor Škrijelj se višestruko oglušio na Rješenja suda, kojim mu je zabranjeno da dalje postupa i preduzima radnje, kako je prethodno navedeno i ne samo to, čak što više, što je sud utvrdio, da način na koji je to rektor do sada provodio ispitujući akademsko napredovanje prof. dr. Sebije Izetbegović, poništavajući njezine diplome i akademske titule, je nezakonito, uz grubu povredu prava prof. dr. Izetbegović.

I Tužilaštvo Kantona Sarajevo je dalo zvanično sapćenje, da je “Dokumentacija o akademskom napredovanju prof. dr. Sebije Izetbegović vjerodostojna!”

Smatram da treba istaći, da prof. dr. Sebija Izetbegović rukovodi KCUS-om dva mandata, te upravljanje takvom najvećom zdravstvenom ustanovom u Federaciji zacijelo nije lako.

Njoj to uspješno ide, posebno, kada se uzme u vidu činjenica, da je prof. Izetbegović reduciranjem svoga Kabineta i osoblja u istom, uštedi godišnje preko pola miliona maraka, koje se pokrali njezini prethodnici od kojih su nedavno neki od njih hapšeni po Naredbi Tužilaštva KS bili. Ona je KCUS preporodila i isti u red i disciplinu dovela i na čelo Klinika u sklopu KCUS-a postavila vrhunske stručnjake i profesionalce – stvorila je oko sebe dobar klub koji se zove Barcelona, i zato svaki zlonamjeran medijski napad usmjeren na nju i KCUS uspješno odbije.

Dolaskom prof. Sebije Izetbegović na čelo KCUS-a prekinuta je koruptivna i vrlo pokvarena praksa u kojem su liječnici KCUS-a slali pacijente (tal) u privatne zdravstvene ustanove radi pregleda i operativnih tretmana, iako su iste mogli besplatno u skladu sa zdravstvenim osiguranjem ostvariti na KCUS-u. Jedna od žrtava sam lično ja, koji sam u februaru/martu 2014. godine mogao ostvariti na KCUS-u besplatnu zdravstvenu uslugu – operacija želuca na Abdominalnoj hirurgiji KCUS-a, ali sam upućen u jednu privatnu zdravstvenu ustanovu na operaciju, koja je koštala preko 3 hiljade maraka, pod izgovorom da se to ne radi na KCUS-u. Operisao me liječnik u privantnoj zdravstvenoj ustanovi, ni manje ni više, liječnik, koji još uvijek radi na KCUS-u i koji me uputio u privatnu zdr. ustanovu.

Priznajem da sam u prošlosti pisao protiv prof. dr. Sebiji Izetbegović, te da sam mnogo puta kritikovao njen rad.

Oslanjao sam se na druga medijska “izvještavanja”, sve dok se nisam uvjerio suprotno, da je čovjek, pa Vi bi kazali – insan, da nije pokvarena, niti zla, kako ju podobni mediji predstaviti žele, uz napomenu, da sam tokom 2022. i 2023. godine nekoliko puta hospitaliziran i na UKC-u Sarajevo operativno teritiran i da sam svaki puta doživio pozitivno iskustvo od ljekara i osoblja KCUS-a.

Da prof. dr. Sebije Izetbegović nije bilo i KCUS-a, a ovo prvi puta iznosim u javnost, moja majka bi odavno pod zemljom bila. Prije par dana imala je uspješnu operaciju na Klinici za vaskularnu hirurgiju KCUS-a, koja je bila zahtjevna, ali uspješna, što samo govori, da u UKC-u Sarajevo rade profesionalci i vrhunski stručnjaci. Najistaknutiji HDZ-ovci i SDP-ovci su se gore liječili.

Svaka bi zdravstvena ustanova, osobito trebala biti mjesto gdje se ostvaruje briga za osobu i za koju se može reći: ovdje se ne vide samo liječnici i bolesnici, nego osobe koje se prihvaćaju i pomažu si, kao što je KCUS! To je ono što je uspjelo prof. Izetbegović.

Kao teolog, mogu reći da KCUS boljeg generalnog direktora doli od prof. dr. Sebije Izetbegović nije imao, niti će ga imati, jer kada pogledate historijat upravljanja KCUS-om njezinih prethodnika, svi su oni KCUS u dugove milijunske zavili i odvukli. Dolaskom prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a, ti dugovi u stotinama miliona su vraćeni, a pacijenti zadovoljni, što samo govori o sposobnosti menadžmenta KCUS-a, nema odlaska s posla za vrijeme trajanja radnog vremena, ili prijevremenog napuštanja posla radi obavljanja privatnih obaveza, niti friziranja u slobodno vrijeme, njezinim dolaskom korupcija je iščezla sa KCUS-a (opaska liječnici Opće bolnice “Dr. Abdulah Nakaš” su hapšeni i pravomoćno osuđeni za korupciju, a ne liječnici KCUS-a). Prof. dr. Sebija Izetbegović, kao generalna direktorica KCUS-a mnogima je pomogla, ne samo meni, nego i drugima, o čemu sam javno svjedočio i istinu kazao, zbog čega su me prozvali SDA botom, samo jer sam se usudio progovoriti o jednom dobrom činu, o ljudskosti iste, koja je nadišla moja očekivanja.

Dodajem da u prilog prof. Izetbegović ide činjenica da je za svoga mandata (dva mandata) sve dugove (netko je te novce opljačkao) svojih prethodnika vratila.

KCUS u rad, red i disciplinu dotjerala, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a je u potpunosti obnovljena i restauirana, kao i mnoge druge. Nitko od medija o ovome nije pisao, osim mene. Čini se, da mediji vole samo loše o njoj (op.a. prof. S. Izetbegović) pisati, pa postoji jedna izreka koja kaže: “Kada Vas svi napadaju, tada morate znati, da pčele slijeću i bodu najljepše cvjetove, koji puno meda daju”!

Odlazak prof. dr. Sebije Izebegović sa čela KCUS-a bio bi poguban po tu ustanovu, urušilo bi se sve što je gradila i za osam godina ostvarila, jer trebate imati u vidu, da je ona od rijetkih, koja pored, što je specijalist ginekologije i akušerstva, te redovna profesorica, ima još dvije i subspecijalizacije – subspecijalista uroginekologije i subspecijalista ginekološke hirurške onkologije. To nema niti jedan liječnik na KCUS-u!

I, konačno treba imati u vidu, da je Sarajevsko kantonalno tužiteljstvo 22.12.2022. godine po drugi puta donijelo pravomoćnu Naredbu, da se istraga neće provoditi protiv Sebije Izetbegović i drugih ljekara KCUS-a, dok je ovu odluku potvrdilo Federalno tužilaštvo F BiH, a u vezi slučaja mldb. Nadin Smajlović, jer iz prijave i pratećih spisa u svezi ovoga ne proizlaze krivična djela, zbog kojeg slučaja su neosnovano prof. Izetbegović i KCUS razapeti u medijima bili. Nitko nikoga nije odbio da liječi. To je utvrdilo Kantonalno i Federalno tužilaštvo u Sarajevu.

Oslanjajmo se na činjenice, a ne ‘ko šta želi! Vlada F BiH je preko 100 dana svoga nerada posvetila isključivo kadroviranju smjenama i uhljebljavanju stranačkih kadrova u javna i zdravstvena poduzeća. Smijenjen je, očito nezakonito, UO i NO odbor KCUS-a, koji pozitivno posluje, ali da li itko na Vladi smije potegnuti pitanje smjena u SKB Mostar?! Naravno da ne smije! “Trojka” je Bošnjake marginalizirala po svim položajima na rukovodnim pozicijama. Vlada F BiH i nije krenula s radom, a već zaduženje Vlade na čelu sa Nerminom Nikšićem iznosi blizu 100 milijuna. Za koga i zašto?!

Kako je spriječeno hapšenje Nikšića?!

Zar ne znate, da je Nermin Nikšić od strane Tužilaštva BiH trebao tokom 2018. godine uhapšen biti i sada optuženičku klupu grijati, ali je spašen evo kako. Pozvao me Nikšić da ga prispojim odnosno sastanak dogovorim sa tadašnjom potpredsjednicom VSTV-a BiH Ružicom Jukić, što sam i učinio. Nikšić je znao da se protiv njega na Tužilaštvu BiH vodi predmet dok je federalni premijer bio u periodu od 2011. -2015. godine. Sastanak sam ugovorio, njemu nisam prisustvovao, ali mi je Ružica prenijela što je bila tema sastanka.

Nikšić je tražio od nje da urgira kod tadašnje glavne tužiteljice BiH Gordane Tadić, inače rođakinje Ružice Jukić, da ostvari kontakt sa postupajućim tužiteljem čije ime neću navoditi, da se posuši predmet protiv njega u Tužilaštvu BiH, a da će zauzvrat sa svojom strankom pristati na sve zahtjeve, molbe i upute HDZ-a BiH. Točno je da sam i ja razgovarao sa tužiteljem s kojim sam tada bio u prijateljskim odnosima, da se Nikšić poštedi, nakon čega je tužilac izvadio iz ladice naredbu, koja se vjerojatno odnosila na hapšenje. To je bio i prijedlog Mije Krešića, rođaka Ružice Jukić. Sada žalim i proklinjem svaki trenutak što sam Nikšiću pomogao i što sam susret na moju molbu dogovorio, jer da nije bilo mene, Nikšić bi sada pisao žalbu na presudu. S Nikšićem sam u kontaktu i to nije sporno, te ne kanim objavljivati privatnu konverzaciju radi moga dostojanstva i kulture, ali politika koju provodi na čelu Vlade F BiH je izdajnička. Sve je dato, ne dato, nego prodano, HDZ-u i SNSD-u!

Nakon susreta i na moje insistiranje s Gordanom, koja se nećkala na molbu Ružice predmet je “posušen” – bar za sada storniran dok Nikšić ne iskaže neposluh!

Smjenom prof. Izetbegović na gubitku će biti samo KCUS i zadovoljni pacijenti!

Ako netko želi smjenu prof. dr. Izetbegović s pozicije generalne direktorice KCUS-a, onda će ta smjena biti rezultat samo zbog njezine političke oprijedjeljenosti, i ništa više, i uhljebljavanju podobnih, a ne sposobnih. Ako netko misli, da je prof. dr. Sebija Izetbegović problem grdno se vara. Njezin temperament je takav da jednostavno kao najodgovornija osoba na KCUS-u želi da zna ‘ko kosi, a ko vodu nosi – u prijevodu nema, ljendarenja i javašluka, nego rad, red i disciplina, a to što njezina takva politika nekome ne odgovara, to je drugi par opanaka.

Navodno, ukoliko se dogodi smjena prof. Izetbegović s čela KCUS-a, trebao bi ju kao vršilac dužnosti zamijeniti Ismet Gavrankapetanović. Nije li dovoljno što je njegov brat Faris Gavrankapetanović pokrao KCUS dok je bio direktor KCUS-a, zbog čega je prošle godine hapšen bio, pa sada treba da dođe drugi brat da se još nakrade, uz napomenu da je Ismet Gavrankapetanović direktor Opće bolnice “Dr. Abdulah Nakaš”, i da je upravo za njegova direktorovanja Općom bolnicom dva puta u toj bolnici vršen pretres i hapšenje ljekara Opće bolnice zbog uzimanja mita, kako bi pacijente liječili. Nitko zbog ovoga nije potegao Gavrankapetanovićevu smjenu – bar iz moralnih razloga. Ovakvo što se nije dogodilo na KCUS-u!

Kao teolog u potpunosti podržavam rad upravljačkog menadžmenta prof. dr. Sebije Izetbegović. I sam potpredsjednik F BiH Refik Lendo i predsjednica Glavnog odbora SDA stranke doc. dr. Jasmina Bišćević Tokić su kazali, da su “napadi na KCUS politički motivisani i instruirani”! To ‘ko ne vidi slijep je pored vlastitih očiju. Ako ćete smijeniti prof. dr. Sebiju Izetbegović, smijenite, pa ćete juhu kusati vilicom, kao što je i danas u Srbiji kusaju nakon smrtonosnog atentata na dr. Zorana Đinđića, premijera Srbije. Poslije prof. Izetbegović ne može doći bolji, nego samo gori!

VEZANI TEKSTOVI: