Saopćenje Apelacijskog vijeća Suda BiH u predmetu Zijad Mutap i dr. Gotovo ništa nije dokazano, ljude mjesecima pritvarali.

Sud Bosne i Hercegovine
  • Autor objave:

Vijeće Apelacijskog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 21.7.2023. godine donijelo drugostupanjsku presudu u predmetu Zijad Mutap i dr., kojom se optuženici Hasan Dupovac i Alisa Ramić oglašavaju krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili:

optuženik Hasan Dupovac – produženo kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, u svezi sa člankom 55. istoga Zakona,

optuženica Alisa Ramić – kazneno djelo davanje lažnog iskaza iz članka 348. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije BiH.

Primjenom navedenih zakonskih odredbi, te odredbi članaka 41, 42, 43. i 49. Kaznenog zakona FBiH, Sud je optuženiku Hasanu Dupovcu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine, a optuženici Alisi Ramić kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i 6 (šest) mjeseci, u koje kazne će se optuženicima uračunati vrijeme koje su proveli u pritvoru, i to Hasanu Dupovcu od 1.2.2021. do 15.7.2021., te Alisi Ramić u razdoblju od 16.6.2021. do 15.7.2021. godine.

Nasuprot navedenome, a na temelju članka 284. točka c) ZKP-a BiH, optuženici: Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović su oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su počinili kaznena djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, i to: kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 342. stavak 2. i 3. u svezi sa kaznenim djelima protuzakonito posredovanje iz članka 382. stavak 2., pomoć počinitelju poslije počinjenog kaznenog djela iz članka 346. stavak 2. KZFBiH  i sprečavanje dokazivanja iz članka 349. stavak 1. KZFBiH.

Protiv osuđujućeg dijela presude dopuštena je žalba trećestupanjskom vijeću ovog Suda u roku od 15 dana od dana prijema pismenoga otpravka presude, dok protiv oslobađajućeg dijela presude žalba nije dopuštena.

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić