GUBITNIK DANA: v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić: Seksualni egzibicionista, manijakalni depresivac, infantilni i maligni narcis, neizlječivi psihopata, zloćudni sociopata i bolesni egoista!

Trenutno pregledavate GUBITNIK DANA: v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić: Seksualni egzibicionista, manijakalni depresivac, infantilni i maligni narcis, neizlječivi psihopata, zloćudni sociopata i bolesni egoista!
  • Autor objave:

PRVI DIO:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo iz Sarajeva sprovodi i poduzima istražne radnje u više krivičnih predmeta protiv bivšeg rukovodioca Federalne uprave policije Ensada Kormana, aktuelnog zamjenika Direktora Granične policije BiH, aktuelnog rukovodioca Federalne uprave policije Vahidina Munjića i dr., a kako ovaj portal saznaje, pored Munjića, istragom su obuhvaćeni i čelnici Vlade Federacije BiH u čijoj je nadležnosti imenovanje direktora Federalne uprave policije.

Ova informacija je potvrđena za portal Podlupom.ba iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva: „Obavještavamo Vas, da ovo Tužilaštvo, provodi i poduzima istražne radnje i istragu, u krivičnom predmetu, koja je naređena Naredbom Tužilaštva, broj: T09 0 KTPO 0186304 23“, a o čemu je i BHRT pisao!

Oznaka KTPO – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinilaca krivičnog djela privrednog kriminala i korupcije!

Tužilaštvo Kantona Sarajevo: Nermina Nikšića u svojstvu federalnog premijera Vlade F BiH, Ramu Isaka u svojstvu ministra Ministarstva unutarnjih poslova F BiH, Aljošu Čamparu u svojstvu tada ministra Ministarstva unutarnjih poslova F BiH i Vahidina Munjića u svojstvu v.d. direktora FUP-e, tereti, da su:

Protiv Aljoše Čampare nekadašnjeg ministra F MUP-a, Rame Isaka aktualnog ministra F MUP-a, Nermina Nikšića, premijera Vlade F BiH i Vahidina Munjića, v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH, Tužilaštvo F BiH, je pod brojem: T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine i Tužilaštvo KS je pod brojem: T09 0 KTPO 0186304 23, formiralo je krivični predmet.

Oni su prijavljeni, da su u saizvršilaštvu i podstrekavanjem na krivična djela prilikom dogovora i imenovanja Vahidina Munjića za v.d. direktora FUP-a počinili kazneno djelo „Dogovor za učinjenje krivičnih djela“ iz člana 338. KZ F BiH, krivično djelo „Pripremanje krivičnog djela“ iz člana 339. KZ F BiH, krivično djelo „Zlouporaba službenog položaja ili ovlasti“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH i krivično djelo „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. KZ F BiH, a sve i vezi sa članom 31., 32. stav 1. i 37. istog Zakona.

Sadržaj teretnog optužnog akta – što su Aljoša Čampara, Ramo Isak, Nermin Nikšić, Vahidin Munjić – zajedno:

1. Počev od dana 28. 04. 2023. godine do danas 2023. godine, u Sarajevu, u zgradi Vlade F BiH, prijavljeni Aljoša Čampara u svojstvu tadašnjeg ministra unutarnjih poslova F BiH, na sjednici Vlade Federacije BiH, a u namjeri, da sebi i Munjić Vahidinu pribavi korist, a drugome nanese štetu, postupajući suprotno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, i to suprotno članu 45. stavovi 1., 2., 3. i 4., prema kojemu članu 45. stav 3. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, je jasno regulirano, da „ako je i zamjenik direktora policije spriječen obavljati dužnosti navedene u stavu (2) ovog člana, zbog pravnih ili drugih razloga, direktora policije zamjenjuje rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzeti svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor policije“te svjesni i znajući, noseći svijest, vinost i volju, postupajući u namjeri i nikada bez namjere, da počine naprijed navedena kaznena djela, svjesni i znajući, da Vahidin Munjić ne obavlja poslove kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije F BiH, te da po Zakonu o unutarnjim poslovima Federacije BiH, i to članu 45. stav 3. istog Zakona, ne može biti imenovan za v.d. direktora Federalne uprave policije, prijavljeni Aljoša Čampara tada u svojstvu ministra unutarnjih poslova F BiH znajući za isto, na sjednici Vlade F BiH iznio ovaj prijedlog, koji tada nije prošao, da bi dana 28.04.2023. godine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – nakon što je prethodno predsjednica F BiH, Lidija Bradara, imenovala Vladu F BiH – a nakon Odluke Visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita (OHR), kojom Odlukom se odblokiralo formiranje federalne izvršne vlasti, potvrdio novu Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, na koju poziciju ministra unutarnjih poslova F BiH je izabran prijavljeni Ramo Isak, koji je ponagovoru i molbama nastavio, da podržava prijedlog bivšeg ministra F MUP-a Aljoše Čampare, da se na poziciju v.d. direktora FUP-a imenuje Vahidin Munjić, što je prijavljeni Ramo Isak htio i na što je pristao, noseći svijest i volju, ali i znanje i umišljaj o protuzakonitom takvom prijedlogu, da Vahidin Munjić ne može po Zakonu o unutarnjim poslovima Federacije BiH, i to članu 45. stav 3. istog Zakona, da ne može biti imenovan za v.d. direktora Federalne uprave policije, obzirom, da ne obavlja poslove kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije F BiH, na što je Ramo Isak u svojstvu ministra F MUP-a upozoren aktom od 03.05.2023. godine, od strane uposlenika Ibre Bešlije, koji je ujedno i rukovoditelj Federalne istražne službe kriminalističke policije Federalne uprave policije, na što se prijavljeni Ramo Isak svjesno oglušio, te su svi, prijavljeni Nermin Nikšić, Ramo Isak i Aljoša Čampara, svjesni i znajući, da za v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH po Zakonu o unutarnjim poslovima Federacije BiH, i to članu 45. stav 2. i 3. istog Zakona, na navedenu funkciju silom Zakona, a ne politike, (pri čemu vrhovništvo nije pripalo zakonu, nego samovolji pojedinaca), može biti imenovan za v.d. direktora FUP-e samo Ibro Bešlija, obzirom da je isti jedini rukovoditelj Federalne istražne službe kriminalističke policije Federalne uprave policije F BiH, da bi dana 17. 05. 2023. godine, s početkom u 13:30 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu (ul. Hamdije Čemerlića br. 2), bila održana 1. hitna sjednica Vlade F BiH, na kojoj je prijavljeni Ramo Isak u svojstvu ministra F MUP-a, ponovio raniji prijedlog bivšeg ministra F MUP-a Aljoše Čampare, da se na mjesto v.d. direktora FUP-e imenuje Vahidin Munjić, iako su znali, te bili svjesni, da za to mjesto Munjić Vahidin ne ispunjava osnovne uvjete po Zakonu o unutarnjim poslovima Federacije BiH, i to članu 45. stav 3. istog Zakona, na što je Nikšić Nermin i pristao, svjestan protupravnog čina, svjestan i znajući, da je bio dužan sa skine tačku o imenovanju v.d. direktora FUP-e s dnevnog reda, što namjerno i svjesno nije učinio, te znajući, da je u nadležnosti Vlade F BiH kojom rukovodi imenovanje direktora FUP-a, usljed čega su ga tada i imenovali, a što je i prijavljeni Munjić Vahidin znao, ali je na protupravne prijedloge drugih prijavljenih ipak pri punoj svijesti pristao, svjestan, da će usljed njegova imenovanja na poziciju v.d. direktora FUP-a, a koje imenovanje je Munjić Vahidinu, na prijedlog ministra F MUP-a Rame Isaka, i produženo za još naredna tri mjeseca, znajući, i svjesni, da će doći i da dolazi do grubog kršenja Zakona o unutarnjim poslovima F BiH, pa su svi prijavljeni, kao službene osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to:

– Nermin Nikšić u svojstvu federalnog premijera F BiH, Ramo Isak u svojstvu ministra unutarnjih poslova F BiH, Aljoša Čampara tada u svojstvu ministra unutarnjih poslova F BiH i Munjić Vahidin;

Sa umišljajem, svjesni i znajući, da postupaju suprotno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, i to suprotno članu 45. stavovi 1., 2., 3. i 4., prema kojemu članu 45. stav 3. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, je jasno regulirano, da „ako je i zamjenik direktora policije spriječen obavljati dužnosti navedene u stavu (2) ovog člana, zbog pravnih ili drugih razloga, direktora policije zamjenjuje rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzeti svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor policije“, te svjesni i znajući, da Munjić Vahidin po Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH ne ispunjava osnovne uvjete po ovome zakonskom članu, da bude imenovan za v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH, ali je na imenovanje drugih prijavljenih na takav protupravan prijedlog i pristao, nastojeći tako svojim imenovanjem ostvariti i protupravnu imovinsku korist u vidu mjesečnih primanja i plaće za v.d. direktora FUP-e, pri čemu su svi grubim kršenjem Zakona o unutarnjim poslovima F BiH, nanijeli štetu uposleniku FUP-a Ibri Bešliji, koji je ujedno i rukovoditelj Federalne istražne službe kriminalističke policije Federalne uprave policije i koji je jedini po Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH – članu 45. stav 3. istog Zakona, ispunjavao uvjete za imenovanjem za v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH, nakon što su direktoru i zamjeniku Federalne uprave policije istekli mandati, ili su zbog drugih razloga, pa i pravnih, bili spriječeni, obavljati navedene dužnosti,

ČIME SU: Svi prijavljeni – Nermin Nikšić u svojstvu federalnog premijera F BiH, Ramo Isak u svojstvu ministra unutarnjih poslova F BiH, Aljoša Čampara tada u svojstvu ministra unutarnjih poslova F BiH i Munjić Vahidin u svojstvu v.d. direktora FUP-e, sa umišljajem podstrekavali jedni druge na činjenje krivičnih djela propisanih KZ F BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016, 75/2017 i 31/2023), što su htjeli i na što su sa namjerom pristali,

Dakle,
Svi prijavljeni u protuzakonitim i protupravnim radnjama međusobno povezanim i zorno kroz umišljaj izraženim dogovorili učinjenje krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, poduzeli radnje, koje grubim kršenjem zakona, stvaraju uvjete za izravno učinjenje, krivičnih djela u Federaciji BiH, kao službene osobe u Federaciji iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračili granice svoje službene ovlasti ili nisu obavili zakonom propisane svoje službene dužnosti, usljed čega su Munjić Vahidinu pribavili korist, kao i korist sebi, a drugome – Ibri Bešliji nanijeli štetu ili teže povrijedili prava njegova, te kao službene osobe u Federaciji povredom zakona, drugog propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, pa je zbog toga pravo drugog teško povrijeđeno pri čemu je nastupila imovinska šteta koja prelazi 1.000 KM;

U saizvršilaštvu, kao više lica zajednički učinili krivična djela, učestvovanjem u učinjenju krivičnih djela ili preduzimajući što drugo čime se na odlučujući način doprinijeli učinjenju krivičnih djela, te sa umišljajem podstrekavali da se učine naprijed navedena krivična djela, drugog sa umišljajem podstrekavali na učinjenje krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, pri čemu se pod podstrekavanjem smatra naročito: upućivanje molbe, ubjeđivanje ili nagovaranje, prikazivanje koristi od počinjenja krivičnog djela, davanje ili obećavanje poklona, zloupotreba odnosa podređenosti ili ovisnosti, dovođenje ili održavanje osobe u stanju stvarne ili pravne zablude.

Dakle, u saizvršilaštvu i podstrekavanjem, po međusobnom i prethodnom dogovoru, počinili kazneno djelo „Dogovor za učinjenje krivičnih djela“ iz člana 338. KZ F BiH, krivično djelo „Pripremanje krivičnog djela“ iz člana 339. KZ F BiH, krivično djelo „Zlouporaba službenog položaja ili ovlasti“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH i krivično djelo „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. KZ F BiH, a sve i vezi sa članom 31., 32. stav 1. i 37. istog Zakona.

DRUGI DIO:

Tada dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo iz Sarajeva, Advija Hajdo – Balta, dana 20. 06. 2023. godine, otvara krivični predmet protiv bivšeg rukovoditelja Federalne uprave policije Ensada Kormana inače sada aktuelnog zamjenika Direktora Granične policije BiH, i Vahidina Munjića, aktuelnog v.d direktora Federalne uprave policije F BiH, zbog osnova sumnje, da su u sapočinilaštvu i nedjelovanjem počinili više krivičnih djela.

Točka 1) Vahidin Munjić, Ensad Korman i Nurudin Hafizović se terete, da su, i to: Ensad Korman u svojstvu zamjenika direktora Federalne uprave policije, počev od 06.03.2023. godine do 17.05.2023. godine, u produženom trajanju, i Munjić Vahidin u svojstvu v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH počev od 17.05.2023. godine, pa nadalje, a nakon što je Federalna uprava policije zaprimila pravosnažnu i izvršnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06.03.2023. godine, odnosno nakon što su navedenu presudu zaprimili rukovodioci Federalne uprave policije Munjić Vahidin i Ensad Korman sa kojom su bili upoznati ili su morali biti upoznati, a prema kojoj pravosnažnoj i izvršnoj presudi se oglašavaju, kao nezakoniti akti i isti se poništavaju u odnosu na službenika FUP-e Nurudina Hafizovića, koji je predsjedao Policijskim odborom za policijske službenike F BiH, a kojemu je čin „Glavnog inspektora“ naprijed navedenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, oduzet, te su istom presudom poništeni svi akti, koji su pratili napredovanje Nurudina Hafizovića u viši policijski čin, a svjesni i znajući, da je za predsjedanjem Policijskim odborom F BiH potreban čin „Glavnog inspektora“, a koji Nurudin Hafizović nije imao, obzirom, da mu je naprijed navedenom pravosnažnom i izvršnom presudom suda oduzet, isti je u svojstvu policijskog službenika FUP-e, lažno se predstavljajući i obmanjujući Odbor, da i dalje ima čin Glavnog inspektora, predsjedavao Policijskim odborom za policijske službenike Federalne uprave policije, te je u svojstvu predsjednika navedenog Odbora donio nezakonito i neovlašteno Rješenje, broj: PO-59-1/23 od 15. 05. 2023. godine, kojim donosi Rješenje, kojim se u cijelosti poništava lista Komisije za unapređenje policijskih službenika u FUP-u, broj: 09-19/1-30-2-191 od 13.04.2023. godine, a istim Rješenjem poništen je i interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravo policije, znajući, da mu je s datumom od 06.03.2023. godine, prestao čin „Glavnog inspektora“, te da su naprijed navedenom predmetnom presudom poništeni kao nezakoniti svi akti koji su pratili njegovo napredovanje u viši policijski čin, iako je znao i svjestan bio, da navedeno činiti ne smije, te da postupa suprotno zakonu, da nije mogao, niti smio predsjedati Odborom, niti se predstavljati kao “Glavni inspektor” ni javno, ni u aktima, a namjeri da sebi ili drugima pribavi kakvu korist, a drugim uposlenicima FUP-e, koji su konkurirali na navedeni konkurs i uspješno prošli, nanese nemjerljivu štetu, prekoračivši Nurudin Hafizović svoja ovlaštenja, i ne izvršivši po zakonu svoje dužnosti u odnosu na naprijed navedenu presudu, sa kojom je bio upoznat i dužan da upozna ostale članove Odbora, što svjesno i namjerno nije učinio, kako bi pribavio protupravnu imovinsku korist u vidu mjesečnih plaća sa „Glavnog inspektora“ i predsjedavanjem navedenim Odborom, (nastavak dalje)

a obzirom da u Rješenju, broj: PO-59-1/23 od 15. 05. 2023. godine, kada je u pitanju odlučivanje po uloženim žalbama, a u vezi Liste Komisije za unapređenje policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191 od 13. 04. 2023. godine, Policijski odbor za policijske službenike F BiH prilikom odlučivanja i donošenja odluke kojom se u cijelosti (a ne in concreti u dijelu određene pozicije na koju je uložena žalba) poništava Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191 od 06.03.2023. godine, što predstavlja pravni presedan koji do sada, kako je poznato nije zabilježen pred Policijskim odborom za policijske službenike F BiH od njegovog osnivanja, nije vidljivo i dovoljno argumentirano, kao i pravno osnovno djelovanje Odbora za donošenje ovakve odluke, pa se može zaključiti da je odbor djelovao mimo svojih ovlaštenja, odnosno van granica nadležnosti, obzirom da u Obrazloženju nisu vidljivi dovoljni pravni argumenti i razlozi za ovakvu odluku i u ovoj fazi postupka počev od činjenice da je konkretni Interni oglas, stavljen u upravni promet i dijelom službenika koji su rukovoditelji u Federalnoj upravi policije, a i članovi Policijskog odbora u neizmijenjenom sadržaju, a sve radi prijava kandidata,

pa su u konkretnom provedenom postupku, bitnu povredu za preispitivanje radnji policijskog odbora predstavljaju nesporne činjenice, kojima tužilaštvo raspolaže, da je u postupku odlučivanja i donošenja rješenja, broj: PO-59-1/23 od 15. 05. 2023. godine, ispred policijskog odbora za policijske službenike F BiH, kao predsjednik Odbora postupao Nurudin Hafizović, koji je na navedenu poziciju imenovan na 353.-oj sjednici Vlade F BiH od dana 09. 03. 2023. godine (a koji je i prethodno po Rješenju Vlade F BiH, broj: V 2150/2016 od 16.12.2016. godine obnašao dužnost predsjednika Odbora), smatram da je isti trebao biti izuzet iz postupanja u Policijskom odboru za policijske službenike F BiH, shodno činjenici da je imenovanom od 06.03.2023. godine, kada je i raspisan Interni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191, od strane Kantonalnog suda u Sarajevu, pravomoćnom i izvršnom presudom, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06. 03. 2023. godine, presuđeno da su nezakoniti i poništeni akti na osnovu kojih je imenovanom predsjedavajućem Policijskog odbora dodijeljen čin Glavnog inspektora iz perioda 2015. godine, od strane komisije za unapređenje Federalne uprave policije i Policijskog odbora, dakle kod predsjednika Policijskog odbora, koji je postupao kao predsjedavajući i donosio odluke u momentu raspisivanja internog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191 od 06.03.2023. godine, a potom i kod donošenja Rješenja, broj: PO-59-1/23 od 15.05.2023. godine, ispred Policijskog odbora za policijske službenike F BiH, gdje je isti postupao kao predsjednik Odbora, a da nije postojala statusna i pravna okolnost propisana Zakonom o policijskim službenicima F BiH u članu 125. stav 1., jer Zakon propisuje da član Policijskog odbora treba da posjeduje čin „Glavni inspektor“, a što je od strane Kantonalnog suda u Sarajevu pravosnažnom i izvršnom presudom, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06. 03. 2023. godine, presuđeno, da su kod imenovanog nezakoniti i poništeni akti na osnovu kojih je imenovanom i dodijeljen čin Glavnog inspektora,

Dakle, kao službena osoba u Federaciji iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračio granice svoje službene ovlasti, neovlašteno i nezakonito donosio akte i Rješenja, te ih potpisivao, koje nije mogao, niti smio donijeti, niti u svojstvu predsjednika Odbora u činu Glavnog inspektora potpisati, ne obavivši svoje službene dužnosti, i ne postupivši ni sam po naprijed navedenoj presudi suda, pribavio sebi ili drugom kakvu korist, drugome nanio kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugih, te kao službena osoba ni sam, svjesno i namjerno, nije postupio po pravomoćnoj i izvršnoj presudi suda,

Čime bi:

Počinio produženo krivično djelo „ Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, krivično djelo „Neizvršenje sudske odluke“ iz člana 351. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH u vezi sa članovima 55. i 54. istog Zakona i člana 37. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog Zakona, koje je učinjeno kad je učinitelj s namjerom učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja, s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.

Točka 2) Ensad Korman i Munjić Vahidin  – zajedno u odnosu na prvu tačkuEnsad Korman u svojstvu zamjenika direktora Federalne uprave policije, počev od 06.03.2023. godine do 17.05.2023. godine, u produženom trajanju, i Munjić Vahidin u svojstvu v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH počev od 17.05.2023. godine isto u produženom trajanju, pa nadalje, a nakon što je Federalna uprava policije zaprimila pravosnažnu i izvršnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06.03.2023. godine, odnosno nakon što su navedenu presudu zaprimili rukovodioci Federalne uprave policije Munjić Vahidin i Ensad Korman sa kojom su bili upoznati ili su morali biti upoznati, a prema kojoj pravosnažnoj i izvršnoj presudi se oglašavaju, kao nezakoniti akti i isti se poništavaju u odnosu na službenika FUP-e Nurudina Hafizovića, koji je u prethodno inkriminiranom periodu predsjedao Policijskim odborom za policijske službenike F BiH, a kojemu je čin „Glavnog inspektora“ naprijed navedenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, oduzet, te su istom presudom poništeni svi akti, koji su pratili napredovanje Nurudina Hafizovića u viši policijski čin, a svjesni i znajući, da su dužni, da kao službene osobe u Federaciji postupe po pravosnažnoj i izvršnoj presudi suda i da ju provedu, da Nurudinu Hafizoviću, odmah nakon naprijed navedene presude suda, Rješenjem ukinu čin “Glavnog inspektora”, shodno presudi, i vrate ga ili prerasporede na neko nižerangirano ranije mjestu u FUP-u, svjesno i namjerno – po presudi – obojica u produženom trajanju to nisu učinili, niti po presudi postupili, nanijevši štetu Federalnoj upravi policije, Policijskom odboru za policijske službenike F BiH i štetu tadašnjem načelniku Federalne istražne službe kriminalističke policije Federalne uprave policije, Ibri Bešliji, u ukupnom iznosu 1.790,00 KM, a koje su bili dužni po presudi, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06.03.2023. godine, da ih uplate na račun Bešlija Ibre u roku od 15 dana, što tada u vremenskom periodu u roku od 15 dana, kako nalaže presuda nisu u zakonskom roku uplatu izvršili, niti su do dana današnjega to učinili, niti po presudi postupili,

Dakle, kao službene osobe – rukovodioci Federalne uprave policije, svjesni i znajući, da su po zakonu dužni izvršavati i provoditi pravosnažne i izvršne presude suda u Federaciji, i da neprovođenje istih predstavlja krivično djelo, nisu svjesno i namjerno proveli, svjesni svojih nezakonitosti, te kao službene osobe, iskorištavanjem svog položaja nisu prema navedenoj presudi obavili svoje dužnosti, usljed čega su pribavili sebi korist, a drugome nanijeli štetu i teže povrijedili prava drugoga, te kao službene osobe povredom zakona ili općeg akta ili propuštanjem nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju svojih dužnosti, pa je zbog toga pravo drugog povrijeđeno, a koje prelazi iznos 1.000,00 KM, te kao odgovorne i službene osobe u pravnoj osobi – instituciji Federacije BiH u Federalnoj upravi policije nisu postupili po pravomoćnoj odluci suda u Federaciji, usljed čega je prouzrokovana teža povreda prava drugog ili značajna materijalna šteta,

Čime bi: počinili produžena krivična djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, u stjecaju krivično djelo u „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. stav 1. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom „Neizvršenje sudske odluke“ iz člana 351. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, u vezi sa članovima 55. i 54. istog Zakona i člana 37. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog Zakona, koje je učinjeno kad je učinitelj s namjerom učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja, s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.

Ovaj portal napominje, da se protiv Vahidina Munjića i čelnika Vlade F BiH poduzimaju istražne radnje u krivičnom predmetu, broj: koja je naređena Naredbom Tužilaštva KTPO, broj: T09 0 KTPO 0186304 23, a zbog osnova sumnje, da je Vahidin Munjić imenovan od strane Vlade F BiH za v.d. direktora FUP-e suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, te tužilaštvo i u odnosu na to poduzima istražne radnje, o čemu je BHRT u dnevniku izvijestio. Oznaka KTPO – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinilaca krivičnog djela privrednog kriminala i korupcije.

Vezani link BHRT: https://bhrt.ba/tu%C5%BEila%C5%A1tvo-ks-provodi-istra%C5%BEne-radnje-zbog-imenovanja-v-d-direktora-fup-a

Vahidin Munjić je razorio Federalnu upravu policije, degradirao najbolje inspektore premještanjem na druge položaje, kreirao, stvorio i u tu policijsku agenciju unio atmosferu terora, straha, osvete i revanšizma, onemogućio istrage u ozbiljnim predmetima, te inspektore koji su radili na krupnim predmetima makao, a postavio podobne, a ne sposobne, unio kaos u FUP, koji pokušava preko Avaza imputirati drugima, pokušava fingiranjem krivičnih priiava i dokaza namjestiti drugima procese, posebno njemu nepoželjnim inspektorima FUP-e, a pripadnice FUP-e svakako s Ramom Isakom naziva kurvama.

I u konačnici da zaključimo: Zadatak Munjića, a što je svima u FUP-u poznato, je da do isteka, mandata na čelu FUP-e, koliko je imenovan na tu funkciju za naredna još 3 mjeseca, pomete i degradira sve inspektore, koji nisu po ukusu aktuelne politike, Rame Isaka i Aljoše Čampare, pa i samog Munjića iz osobnih ostrašćenih malicioznih apetita.

Jedno je sigurno – Federalna uprava policije je kao policijska agencija zbog politike koja se trenutno provodi i kreira u njoj od strane v.d. direktora FUP-e Vahidina Munjića – rasturena! To svi znaju, ali iz straha od šikane, šute!

TREĆI DIO:

Bosanski, ali i hrvatski jezik ne obiluju  – možda – tako određenim riječima (vrlo grubim) kojim bi se moglo opisati seksualno – devijantno ponašanje v.d. direktora Federalne uprave policije, Vahidina Munjića, seksualnog manijaka, koji je u Vilsonovom šetalištu u kasnim večernjim satima pokazivao spolovilo prolaznicima, a jedna od takvih njegovih žrtava jest novinarka Nikolina Veljović, koja je Munjića prepoznala i prijavila, o čemu je sačinjena i službena zabilješka.

No, Veljovićka nije jedina žrtva ovog seksualnog egzibicioniste. Tu je i nekadašnja uposlenica FUP-e Ana Papac, koja je napustila ovu instituciju upravo zbog nesagledivog i teškog seksualnog mobinga i proganjanja od strane Vahidina Munjića. Tu su i druge Sebila Hasanović, Selma Begić, Donata Krišto…

Seksualni egzibicionista Vahidin Munjić – poznatiji kao gay skalamerija u Federalnoj upravi policije – zv. Putin, je zajedno sa narko ministrom Ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH, Ramom Isakom, predmetom obrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u više krivičnih predmeta u kojima imaju status prijavljene ili osumnjičene osobe, o čemu smo pisali, da i Tužilaštvo Kantona Sarajevo sprovodi istražne radnje, zbog osnova sumnje, da je Vahidin Munjić imenovan za v.d. direktora FUP-e suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, što je nesporno i što tvrdi sama pravna profesionalna zajednica.

Njegova najveća sramota ostat će upamćena, da dok je bio načelnik JPS-a (unutarnje kontrole), da je prikrio seksualno devijantno ponašanje dvojice uposlenika FUP-e Ivice Milića i Mladena Jovanovića – u kojem na snimku svima vidljivom, koji smo objavili i mi – u službenim prostorijama Federalne uprave policije, polugoli penisom mlate jedan drugog po stražnjici. Zastrašujuće. No, Munjićeva sramota ne ogleda se samo u ovome: 2022.godine, kao (ne)skriveni pripadnik gay populacije, odakle je napokon izašao iz ormara, preko društvene mreže Facebook podržao je Paradu ponosa. Čega se pametan stidi, budala se ponosi.

V.D. Direktora FUP-e Vahidin Munjić

Jadna nam je Federalna uprava policije kad istom rukovodi seksualni egzibicionista (dvocijevka) Vahidin Munjić, koji može „i tamo i ‘vamo“. To je sramota za FUP, jer direktor FUP-e mora biti muškarčina, oličen svim moralnim i intelektualnim kapacitetima. Što se tiče intelekta Munjića ograničen je ‘ko balkon, a inteligencija mu je jednaka sobnoj temperaturi, a moralni dignitet jednak nuli, kako je ranije objašnjeno.

Vahidina Munjića samo treba pustiti da upravlja FUP-om, jer nitko bolje od njega samoga neće objasniti po FUP „razorno dejstvo njegovoga neznanja, profesionalne nekompetentnosti i profesionalne nemoralnosti“, jer sluša i izvršava naredbe narko ministra F MUP-a Rame Isaka, višestrukog povratnika u krivičnim djelima, i koji druguje i derneči sa ubicama i višestrukim povratnicima u krivičnim djelima, narušavajući ugled F MUP-a, o čemu smo pisali i dokaze objavili, što sve možete potražiti na „tražilici“ portala Podlupom.ba, kao i sve članke s ovim u vezi.

Najveća tragikomedija se ogleda u tome da su Isak i Munjić 22. 08. 2023. godine sami od sebe sazvali press, hvaleći sami sebe. „Hvalite nas naša usta, kad već tuđa neće“!

Bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko je znao reći „ničija nije do zore gorila“, pa tako sigurno neće ni Munjićeva, koji se po preuzimaju rukovođenja FUP-om osilio, diktaturu i strah zaveo misleći, da je bitan, a u stvari radi se o šahovskoj figuri – konju.

Kako doznajemo – ovom seksualnom egzibicionisti nimalo nije svejedno zbog naših članaka, zbog čega pred određenim ljudima tvrdi, da mu je našim tekstovima nanesena ogromna duševna bol. ‘Ko da psihopati i duševnom bolesniku može biti nanijeta duševna bol?! Rekao bi član Predsjedništva BiH, Željko Komšić, „ma hajte molim Vas“!

Njegova najveća mora su istrage za ratni zločin u koji je i sam umiješan od kojeg svakim danom sve više i više strepi nadajući se, da će njegova uloga u ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva biti zaboravljena, a evo o čemu se radi.

Tužilaštvo BiH ponovno aktiviralo predmet ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kojom prilikom je ubijen Milisav Žugić. Koja je Munjićeva uloga bila u ovom zločinu pročitajte u nastavku!

Prema informacijama ovog portala, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine – Posebni odjel za ratne zločine, je prije nekoliko dana odlučilo, da povuče predmet sa Kantonalnog tužilaštva u Zenici, a vezano za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kojom prilikom je ubijen civil Milisav Žugić – ubijen u Stanici javne bezbjednosti Olovo, kada je na smjeni Munjić i bio. Tužilaštvo BiH je nedavno s ovim u vezi već sačinilo nekoliko službenih zabiljeških. Prema dokumentima Tužilaštva BiH navodi se, da su „pravi vinovnici ovog zločina još uvijek na slobodi i da su danas visokorangirane osobe u policijskim strukturama u Federaciji BiH“!

Ni na trideset prvu godišnjicu od njegovog nestanka iz policijske stanice Olovo 16. avgusta 1992. godine, porodica Milisava Žugića, nije saznala konačnu istinu o njegovoj sudbini, niti zna za njegov grob. S druge strane, posebno ogorčenje kod ovih ljudi izaziva činjenica da pravi vinovnici ovog ratnog zločina, čija je Žugić očito žrtva, nisu adekvatno svi kažnjeni, o čemu ćemo detaljnije u nastavku.

Čak je i kazna od jedne godine zatvora, koja je izrečena jedinom optuženom po komandnoj odgovornosti, Ibrahimu Kuli, pred Kantonalnim sudom u Zenici, nakon žalbe pred Vrhovnim sudom Federacije BiH – ukinuta, ali je Ibrahim Kulo u ponovljenom postupku tada oslobođen. Nakon toga, Kantonalno tužilaštvo iz Zenice ponovno upućuje žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH, koja žalba se uvažava, prvostepena presuda u ponovljenom postupku ukida i određuje pretres pred Vrhovnim sudom F BiH, koji donosi pravomoćno oslobađajuću presudu za Ibrahima Kulu. No pravi vinovnici ovog ratnog zločina nisu se našli na optuženičkoj klupi.

Posebno zabrinjava to, što se zločin desio u policijskoj stanici u Olovu, što ga je, po svemu sudeći, počinio neko od pripadnika policije i što su pojedinci, koji se s ovim nedjelom po više osnova dovode u vezu, i danas visokopozicionirani policijski zvaničnici. Prema prvostepenoj osuđujućoj presudi, u toku mjeseca augusta 1992. godine, Žugić Milisav je pristupio u PS Olovo, koji je 16.08.1992. godine od strane Mirsada Gurde obaviješten, da se mora javiti u Stanicu javne bezbjednosti Olovo, što je Žugić i učinio, da bi potom, bez pravnog osnova, od strane dežurnog policajca Idrizović Hamzalije bio zaključan u prostoriju za zadržavanje, odakle je od strane pripadnika PS Olovo odveden u večernjim satima na nepoznatu lokaciju odakle se Žugiću gubi svaki trag.

Dovoljno je samo spomenuti da je i aktuelni direktor Federalne uprave policije, Vahidin Munjić, u vrijeme Žugićevog nestanka bio na dužnosti u istoj policijskoj stanici Olovo u kojoj se ovom čovjeku toga dana gubi svaki trag.

Munjić u sudskom procesu, međutim nije saslušavan kao optuženi, već kao svjedok, kao i još neke njegove kolege. Pred sudom je izjavio, da je „počeo u PS Olovu raditi 16.04.1992. godine, i da je tamo ostao čitav rat, da je u periodu 1992. godine načelnik PS Olovo bio Ibrahim Kulo, a zamjenik Zdravko Dujmović, da ne zna koji je bio dan, ali je bio prisutan u policijskoj stanici u Olovu, kada je došao Kulo Ibrahim i počeo da galami govoreći „svi u dežurnu, gdje je M.Ž., te da su svi šutjeli, a da je on galamio, „gdje je, neću ja odgovarati za njega, vi morate znati gdje je M.,“!

Milisavov sin Nikole Žugića, ni nakon toliko godina koliko s porodicom pokušava bar naći očeve posmrtne ostatke, ne želi nikoga da javno imenuje kao mogućeg krivca, ali ne krije ogorčenje institucijama, koje su više uradile da se zločin zataška nego da se razriješi tako što će zločinci biti izvedeni pred lice pravde.

“Nikada nije suđeno ubicama, osuđen je na godinu dana zatvora Ibrahim Kulo tadašnji načelnik policije. Pa je to otišlo na Vrhovni sud, pa je presuda vraćena opet na Kantonalni i na kraju je i on oslobođen. Nije on odgovarao za ubistvo, on je osuđen zbog radnji koje je trebalo da uradi, a nije uradio. Niti je on htio da kaže ko ga je odveo. To je bila lakrdija od suđenja, da se samo sprovede taj proces koji smo mi kao porodica tražili”, kaže Nikola Žugić u izjavi za Impuls.

Njegovog oca je, kako je navedeno i u izjavama svjedoka u toku sudskog postupka, policajac Mirsad Gurda, došavši u njegov stan, obavijestio da je pozvan da se javi u Policijsku stanicu.

Ni Gurda kao svjedok to nije negirao, uz ogradu da mu je neko, a on se “ne sjeća ko”, rekao da obavijesti Žugića da dođe u stanicu, jer mu je Milisav, inače bio komšija. Vahidin Munjić je svjedočio da je taj dan bio u stanici i da je optuženi načelnik, kada je došao, održao sastanak i sve ih pitao gdje je nestao Žugić. Niko nije “znao odgovor”, što su tvrdili i tokom suđenja, i kako su svi po vlastitom priznanju toga dana bili u stanici, u kojoj je, što također nisu negirali, nestao i od kada mu se gubi svaki trag, bio i Žugić.

Milisav Žugić odveden je iz svoga stana u Policijsku stanicu u Olovo na ispitivanje dana 16.08.1992. godine. Načelnik PS Olovo bio je Ibrahim Kulo, a njegov zamjenik Zdravko Dujmović, preko kojeg su išla i izdavana naređenja. Pripadnici tada PS Olovo bili su Vahidin Munjić, aktuelni direktor Federalne uprave policije. Žugića je iz stana odveo Mirsad Gurda. Smatra se, da je Milisav Žugić ubijen od pripadnika PS Olovo u noći 16./17. 08. 1992. godine od kada mu se gubi svaki trag.

Aktuelni načelnik Jedinice za profesionalne standarde u FUP-u, Hidajet Kulo, bio je u ovome predmetu svjedok. Svi pripadnici tadašnje PS Olovo iz 1992. godine, Ibrahim Kulo, Zdravko Dujmović, Vahidin Munjić, Mujo Hurić, Hamzalija Idrizović, Mirsad Gurda i dr., koji su dana 16. i 17. augusta 1992. godine bili na smjeni, znaju pravu istinu, šta se dogodilo sa civilom Milisavom Žugićem, koji je ubijen. To pokazuje i reakcija tadašnjeg načelnika PS Olovo Ibrahima Kule, koji je jedini zbog ovog zločina bio optužen, pa osuđen, pa pravomoćno oslobođen, šta se dogodilo sa Milisavom Žugićem, kao i gdje je njegovo tijelo, ali za sada pravi vinovnici ovog ratnog zločina šute.

Nakon nestanka Milisava Žugića, načelnik PS Olovo je postrojio sve policajce PS Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., te im se Kulo Ibrahim obratio riječima: „„svi u dežurnu, gdje je M.Ž., te da su svi šutjeli, a da je on galamio, „gdje je, neću ja odgovarati za njega, vi morate znati gdje M.,“! Iako je Kulo Ibrahim tvrdio, da njegovi pripadnici PS Olovo iz 1992. godine, moraju znati gdje Žugić Milisav, ipak su svi tada šutjeli i jedni drugog pokrivali u ovome zločinu.

Za Munjića u njegovoj neskrivenoj mračnoj prošlosti vežu se i ratni zločini, koruptivne aktivnosti i devijantna ponašanja.

Novom istragom nadležnog tužilaštva, a koji predmet je ponovno aktualiziran na Tužilaštvu BiH, Munjić Vahidin, kao tadašnji pripadnik Stanice javne bezbjednosti Olovo zajedno sa drugim pripadnicima, tadašnje PS Olovo u sastavu iz 1992. godine, se istražuje, da je:

Za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske RS, Ibrahim Kulo, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Olovo i po funkciji nadređena osoba svim pripadnicima Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., u toku mjeseca augusta 1992.g. u Olovu postupili protivno odredbi člana 3. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949.g., tako što je, Kulo Ibrahim, nakon saznanja o nečovječnom postupanju prema civilnom licu srpske nacionalnosti Ž. M. koji je dana 16.08.1992.g. od strane njemu podređenog policajca Gurda Mirsada obavješten da se mora javiti u Stanicu javne bezbjednosti Olovo, što je Ž. M. i učinio, da bi potom, bez pravnog osnova, od strane dežurnog policajca Idrizović Hamzalije bio zaključan u prostoriju za zadržavanje Stanice javne bezbjednosti Olovo, te propucan u potiljak, da bi njegovo tijelo zamotali u ćebe spuštajući ga kroz prozor, odakle je leš u večernjim satima od strane neutvrđenih, njemu podređenih policajaca Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je i Vahidin Munjić, Ž.M., odveden na nepoznatu lokaciju, od kada mu se gubi svaki trag, pa je Kulo Ibrahim propustio da u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlaštenjima pokrene postupak otkrivanja, pronalaženja i nadležnim tužilaštvima prijavljivanje odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo, za prisilni nestanak Ž. M., dakle, u vrijeme rata i oružanog sukoba, iako je sam sutra dan 17.08.1992. godine, postrojio pripadnike Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin, te im se obratio riječima: „gdje je M.Ž., vi morate znati gdje je, neću ja da za njega odgovaram“, a nakon čega su pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojim postrojenim je bio i Vahidin Munjić, šutjeli i jedni drugog u ovom ratnom zločinu prikrivali, kršeći norme međunarodnog prava, Ibrahim Kulo kao nadređena osoba počiniocu, propustio da preduzme radnje koje je bio dužan da izvrši radi procesuiranja odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo za nečovječno postupanje, odnosno prisilni nestanak jednog civilnog lica, čime su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142.st.1. u vezi sa članom 30.st.2. preuzetog KZ SFRJ.

Munjić je zajedno sa Isakom predmetom obrade u Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu u više krivičnih predmeta, o čemu smo pisali, a o čemu je i BHRT pisao, da Tužilaštvo provodi istražne radnje zbog nezakonitog imenovanja Munjića na čelu FUP-e.

I u konačnici da zaključimo: Zadatak Munjića, a što je svima u FUP-u poznato, je da do isteka, mandata na čelu FUP-e, koliko je imenovan na tu funkciju za naredna još 3 mjeseca, pomete i degradira sve inspektore, koji nisu po ukusu aktuelne politike, Rame Isaka i Aljoše Čampare, pa i samog Munjića iz osobnih ostrašćenih malicioznih apetita. Jedno je sigurno – Federalna uprava policije je kao policijska agencija zbog politike koja se trenutno provodi i kreira u njoj od strane v.d. direktora FUP-e Vahidina Munjića – rasturena! To svi znaju, ali iz straha od šikane, šute! Munjić je razorio Federalnu upravu policije, degradirao najbolje inspektore premještanjem na druge položaje, kreirao, stvorio i u tu policijsku agenciju unio atmosferu terora, straha, osvete i revanšizma, onemogućio istrage u ozbiljnim predmetima, te inspektore koji su radili na krupnim predmetima makao, a postavio podobne, a ne sposobne, unio kaos u FUP, pokušava na sve moguće način, kroz fingiranje službenih zabiljeških i fingiranjem dokaza, podmetanjem dokaza, montirati disciplinske i krivične postupke inspektorima FUP-e, koji pokušava preko Avaza imputirati drugima, zajedno sa Ramom Isakom u sivim zonama, inspektorice FUP-e naziva kurvama i prostitukama i spisku nikada kraja.

Kada se pogleda profil Rame Isaka i Vahidina Munjića obojica su: manijakalni depresivci, infantilni i maligni narcisi, neizlječivi psihopti, zloćudni sociopati, bolesni egoisti i povratnici u krivičnim djelima, kada su sazvali 22.08.2023. godine press konferenciju, da sami sebe pohvale, kad ih već drugi neće.

Kriminalni dosje Rame Isaka, ministra F MUP-a