USKORO: Rektora Rifata Škrijelja i dr., zbog nezakonitosti u radu, od hapšenja, pritvora, optuženja i kazne zatvora neće moći spasiti ni rahmetli, nekad najbolji advokat Fahrija Karkin!

Rifat Škrijelj
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Ne postoji za sada trenutno u Bosni i Hercegovini, niti ijedan adekvatno krivično podučeni advokat / odvjetnik, koji će uskoro moći obraniti moralno diskutabilno i intelektualno inferiornog, infantilnog rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja za čijeg se mandata vežu mnoge seksualne i druge devijantne kontroverze, ali i nezakonitosti u radu na UNSA, koji je srozao ispod nule.

Već smo pisali, da je Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo u Sarajevu, nakon više dopisa Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, formiralo krivični predmet protiv rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja i drugih, te isto dostavilo Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, (Rifat Škrijelj – inače bliski suradnik Elmedina Dine Konakovića, lidera NiP-a), koje i provodi i poduzima istražne radnje u cilju provjera navoda iz prijave i osnovanosti prijave, te su po Naredbi Tužilaštva od nadležnih institucija pribavljeni i dostavljeni određeni dokumenti, koji upućuju i stvaraju osnov sumnje na izvršenje krivičnih djela, koja egzistiraju na strani Škrijelja i drugi.

Ranije je za portal Dnevno.ba saopćeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, da je “formiran predmet, te da će biti izvršene provjere navoda iz prijave kako bi se utvrdilo da li ima elemenata krivičnog djela” – navela je u svome odgovoru od 06.02.2023. godine za portal Dnevno.ba, Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva Kantona Sarajevo.

U Sarajevskom tužilaštvu predmet protiv Škrijelja i dr., je formiran pod brojem: T09 0 KTPO 183394 23. Oznaka “KTPO” jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja krivičnih djela – konkretno krivično djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija!

Malo je reći što je sve Škrijelj i kakve je nezakonitosti za svoga mandata učinio.

Nakon što je Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a u predmetu provjere vjerodostojnosti indeksa Sebije Izetbegović, a koji predmet protiv prof. Sebije Izetbegović je bio formiran (sada arhiviran) samo po osnovu jedne anonimne prijave Muhameda Ajanovića i potpisane informacije rektora UNSA Rifata Škrijelja upućenih Tužilaštvu Kantona Sarajevo, a budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, dok Univerzitet u Sarajevu predstavlja rektor Škrijelj i odgovoran je za njegov rad pred društvom i sudstvom.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Republike Hrvatske, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 

Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH. 

Nakon što su se prijave Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, potom anonimne prijave, te informacije Univerziteta u Sarajevu, koju potpisuje rektor Škrijelj,  – a nakon detaljnih istražnih radnji od strane Tužilaštva KS – pokazale jalove i netočne u odnosu na prof. dr. Sebiju Izetbegović, da je počinila koje krivično djelo propisano KZ Federacije BiH – kako se navodilo u prijavama i informaciji Univerziteta u Sarajevu, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, federalna tužiteljica Lejla Handžić-Selimović, donosi Odluku o formiranju krivičnog predmeta, broj: T11 0 KTA 0007976 23 od 21. 07. 2023. godine, protiv rektora UNSA Rifata Škrijelja, zbog krivičnog djela Lažno prijavljivanje iz članka 347. stav 1. KZ F BiH, te isto prosljeđuje na daljnji postupak Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

Tako je protiv Škrijelja formiran još jedan krivični predmet koji nosi oznaku „KT“ – tužilačka oznaka za fizičko lice i konkretno krivično djelo. Tužilaštvo Federacije BiH je naredilo Kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu da o ishodu preduzetih radnji odmah obavijeste Tužilaštvo F BiH.

Pred Kantonalnim tužiteljstvom u Sarajevu, po dopisima Tužiteljstva F BiH, rekosmo formirano je više krivičnih predmeta protiv Škrijelja i dr., zbog krivičnih djela produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. KZ F BiH, trgovina utjecajem, protuzakonita napredovanja na Univerzitetu u Sarajevu, „Neizvršenje sudske odluke iz člana 351. stav 1. KZ F BiH“, krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH, „Pomoć učinitelju poslije učinjenog kaznenog djela iz članka 346. KZ F BiH, prikrivanje,  i sprečavanje dokazivanja iz članka 349. KZ F BiH!

Ova krivična djela protiv Škrijelja i dr., su formirana i u istima se poduzimaju istražne radnje po krivičnim dopisima Federalnog tužilaštva F BiH, broj: T11 0 KTA 0007976 23 od 21. 07. 2023. godine, T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine i 20. 02. 2023. godine i T11 0 KTA 0007660 od 24. 03. 2023. godine.

Naime kolika se nezakonitost Rifata Škrijelja ogleda u vršenju dužnosti rektora UNSA, pokazuje i činjenica, da je to prepoznao i Općinski sud u Sarajevu, kada je odlučujući o mjeri osiguranja tužiteljice prof. dr. Sebije Izetbegović protiv Senata i Univerziteta u Sarajevu kojeg predstavlja i rukovodi istim Škrijelj, donio rješenje, broj: 65 0 P 1030604 23 Mo od 22. 06. 2023. godine.

Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica ×××××××, zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana  16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće

R  J  E  Š  E  N  J  E

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Iz navedenog prethodnog Rješenja, u obrazloženju istoga je vidljivo, da sud konstatira slijedeće: „S obzirom na činjenicu da je zaključkom Senata od 13.04.2023. godine data saglasnost rektoru da izvrši Upravnu mjeru utvrđenu Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 03.04.2023. godine, jasno je da će preduzimanjem radnji od strane rektora Univerziteta u Sarajevu predlagateljici Sebiji Izetbegović biti na nezakonit način ugroženo njeno pravo.  Protivnik predlagatelja je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“.

Prof. dr. sci. med. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a

U prijevodu, Sud kaže, da se „rektor Rifat Škrijelj krije iza Senata UNSA, da je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i da upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“!

VEZANI TEKST: https://podlupom.ba/opcinski-sud-u-sarajevu-prof-dr-sebiji-izetbegovic-preduzimanjem-radnji-od-strane-rektora-skrijelja-na-nezakonit-nacin-ugrozeno-njezino-pravo-rektor-je-bio-svjestan-nezakonitosti/