Sud Bosne i Hercegovine je 19.9.2023. godine donio i javno objavio prvostupanjsku presudu u predmetu Ibrahim Purić i drugi.

Trenutno pregledavate Sud Bosne i Hercegovine je 19.9.2023. godine donio i javno objavio prvostupanjsku presudu u predmetu Ibrahim Purić i drugi.
  • Autor objave:

Optuženik Almir Sarajlić je oglašen krivim za počinjenje kaznenog djela ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 144. Kaznenog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Optuženiku se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme lišenja slobode, od 8.11.2018. do 9.11.2018. godine i vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od 23.11.2018., zaključno sa 25.4.2019. godine.

Optuženik Almir Sarajlić je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), u svojstvu pripadnika 325. brdske brigade Armije RBiH, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na linije Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Križančevog Sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zatočenicima, tako što je navedenog dana u jutarnjim satima, na području zaseoka Šafradini, u blizini Sivrinog Sela, lišio života najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, a koji su se prethodno predali i bili razoružani, među kojima je bilo i ranjenih vojnika, a jedan od njih neutvrđenog identiteta je bio potpuno onesposobljen za samostalno kretanje.

Optuženici Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su počinili kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točka a) Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), a optuženik Ibrahim Purić i kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173. stavak 1. točke a), b), c) i f) KZBiH.

Optuženici Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni od optužbe da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i HVO, Ibrahim Purić u svojstvu zapovjednika 325. brdske brigade Armije RBiH i zapovjednika taktičke skupine „Sjever“ 3. korpusa Armije RBiH, Ibrahim Tarahija u svojstvu zapovjednika 3. bataljuna 325. brdske brigade Armije RBiH, Nijaz Sivro u svojstvu pomoćnika komandanta za sigurnost 325. brdske brigade Armije RBiH, Rušit Nurković u svojstvu  pomoćnika zapovjednika 325. brdske brigade Armije RBiH za moral, informativno-propagandnu djelatnost i vjerska pitanja, kao i predsjednik Povjerenstva za razmjenu 325. brdske brigade Armije RBiH, te Šaćir OmanovićSadik Omanović i Kasim Kavazović u svojstvu pripadnika 325. brdske brigade Armije RBiH, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na vojnike Hrvatskog vijeća obrane i civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti Križančevog Sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, te lišene života dvije žene hrvatske nacionalnosti koje nisu sudjelovale u borbenim dejstvima, postupajući protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, Ženevske konvencije o  postupanju sa  ratnim zatočenicima i Dopunskog protokola I uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.

Protiv ove presude stranke i branitelji mogu izjaviti žalbu vijeću Apelacijskog odjeljenja Suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka presude.