Neostvarena ofajla, koja ni pravo ne poznaje, Belma Kapo (SDP), koja nije mogla zbog nesposobnosti ući u Upravni odbor KCUS-a, kritizira sve redom, pa i prof. dr. Sebiju Izetbegović, generalnu direktoricu KCUS-a!

Trenutno pregledavate Neostvarena ofajla, koja ni pravo ne poznaje, Belma Kapo (SDP), koja nije mogla zbog nesposobnosti ući u Upravni odbor KCUS-a, kritizira sve redom, pa i prof. dr. Sebiju Izetbegović, generalnu direktoricu KCUS-a!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Nisu potrebne neke velike riječi, kada se govori o profilu i ličnosti neostvarene ofajle i u svakom smislu moralno diskutabilne Belme Kapo iz SDP-a BiH, koja zbog svojih ličnih ambicija, željom za veća novčana primanja, bolesnih ambicija da napreduje, nije mogla postati članica Upravnog odbora Univerzitetskog Kliničkog Centra u Sarajevu, pa tako isfrustrirana kritizira sve i svakoga, dajući polovične informacije, smatrajući, da je narod ovca, vrijeđajući tako inteligenciju svakog iole normalnog čovjeka.

Isprustirana Belma Kapo

I dok je njezin stranački kolega, ministar zdravstva KS, Haris Vranić, iz političkih razloga, dugo vremena blokirao rad KCUS-a, što su najbolje osjetili pacijenti i uposlenici ove najveće zdravstvene ustanove, šaljući protestne note ministru Vraniću, o čemu je i Sindikat KCUS-a blagovremeno reagirao, Vranić je ipak na kraju popustio. Upravo njezin stranački kolega, Haris Vranić, na sve moguće načine, pokušava skrojiti pravilnik ili zakon, u kojem će pacijenti, kroz privatne poliklinike (iako imaju zdravstveno osiguranje) valjda besplatno moći ostvariti dijagnostičke pretrage (CT, MRI itd.), a to što će pacijenti, većina od njih, ostati bespotrebno ozračeni, o tome ni’ko računa ne vodi, naravno, uzimajući tako Vranić tal u dogovoru sa privatnim poliklinikama.

Belma Kapo u svakom smislu neostvarena, kako bi se dodvorila svojim stranačkim šefovima i skrenula njihovu pažnju, ali i pažnju medija na sebe, što čine samo manijakalni depresivci, infantilni i maligni narcisi, neizlječivi psihopati, zloćudni sociopati, bolesni egoisti željni medijske pažnje i medijske pompe, objavila je, kako je podnijela inicijativu, što se prilikom raspisivanja konkursa na KCUS-u od 24.08.2023. godine, prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica UKC-a Sarajevo potpisala sa „prof. dr.“, te Kapo želi, ‘ko biva da se istraži je li riječ o lažnom predstavljanju, što se u konačnici svodi njezina neozbiljna inicijativa.

Kakva je bar pravno neobrazovana bagra poput Belme Kapo ušla u Skupštinu Kantona Sarajevo, najbolje govori i slijedeće:

Odredbom člana 369. stav 1. i 2. propisano je krivično djelo „Lažno predstavljanje“: „(1) Ko se s ciljem da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu štetu lažno predstavlja kao službena ili vojna osoba ili neovlašćeno nosi oznake službene ili vojne osobe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko izvrši kakvu radnju koju je ovlašćena izvršiti samo određena službena osoba.“

Dakle, za ostvarenje ovog bića krivičnog djela, neophodno je da imate status službene ili vojne osobe, te da neovlašteno nosite oznake službene ili vojne osobe, te tako sebi pribavljate korist, a drugome nanosite štetu.

Prema članu 2. stav 3. KZ F BiH, propisano je slijedeće: „Službena osoba je izabrani ili imenovani službenik ili druga službena osoba u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i u drugim organima uprave i službama za upravu Federacije, kantona, gradova i općina koje obavljaju određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala; osoba koja stalno ili povremeno vrši službenu dužnost u navedenim organima i tijelima; ovlašćena osoba u privrednom društvu ili u drugoj pravnoj osobi kojoj je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno obavljanje javnih ovlašćenja, a koja u okviru tih ovlasti obavlja određenu funkciju; te druga osoba koja obavlja određenu službenu funkcija na osnovu ovlašćenja iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona.

Prema članu 2. stav 6. KZ F BiH propisano je slijedeće: „Odgovorna osoba je osoba u privrednom društvu ili u drugoj pravnoj osobi kojoj je s obzirom na njenu dužnost ili na osnovu posebne ovlasti povjeren određeni krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, ili općeg akta privrednog društva ili druge pravne osobe u upravljanju i rukovanju imovinom, ili se odnose na rukovođenje proizvodnjom ili nekom drugom privrednom djelatnošću ili na nadzor nad njima.

Slijedom navedenog, prof. dr. Sebija Izetbegović nije službena osoba, nego odgovorna osoba u pravnoj osobi – KCUS-a, pa se na nju odredba iz člana 369. KZ F BiH ne može niti primijeniti, a sve da i može, ne radi se o neovlaštenom ili lažnom predstavljanju, jer nadobudna Belma Kapo smišljeno i ciljano „zaboravlja“ činjenicu, da je Općinski sud u Sarajevu usvojio privremenu mjeru osiguranja, kojom se zabranjuje rektoru Univerziteta u Sarajevu, da postupi po zaključku Senata UNSA, da se prof. dr. Sebiji Izetbegović poništi titula doktora medicinskih nauka.

Naime, Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica ×××××××, zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana  16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće

R  J  E  Š  E  N  J  E

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Iz obrazloženja je vidljivo, da sud konstatira slijedeće: „S obzirom na činjenicu da je zaključkom Senata od 13.04.2023. godine data saglasnost rektoru da izvrši Upravnu mjeru utvrđenu Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 03.04.2023. godine, jasno je da će preduzimanjem radnji od strane rektora Univerziteta u Sarajevu predlagateljici Sebiji Izetbegović biti na nezakonit način ugroženo njeno pravo.  Protivnik predlagatelja je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“.

U prijevodu, Sud kaže, da se „rektor Rifat Škrijelj krije iza Senata UNSA, da je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i da upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“!

Upravo, zbog ovog nezakonitog postupanja od strane rektora UNSA Rifata Škrijelja u predmetu provjere akademskog napredovanja prof. dr. Sebije Izetbegović, rektor Škrijelj se višestruko oglušio na Rješenja suda, kojim mu je zabranjeno da dalje postupa i preduzima radnje, kako je prethodno navedeno i ne samo to, čak što više, što je sud utvrdio, da način na koji je to rektor do sada provodio ispitujući akademsko napredovanje prof. dr. Sebije Izetbegović, poništavajući njezine diplome i akademske titule, je nezakonito, uz grubu povredu prava prof. dr. Izetbegović.

Dokumentacija o akademskom napredovanju prof. dr. Sebije Izetbegović vjerodostojna!

Saopćenje Tužilaštva KS:

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Republike Hrvatske, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 

Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH. 

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a

Nakon što su se prijave Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, potom anonimne prijave Muhameda Ajanovića, te informacije Univerziteta u Sarajevu, koju potpisuje rektor Škrijelj,  – a nakon detaljnih istražnih radnji od strane Tužilaštva KS – pokazale jalove i netočne u odnosu na prof. dr. Sebiju Izetbegović, da je počinila koje krivično djelo propisano KZ Federacije BiH – kako se navodilo u prijavama i informaciji Univerziteta u Sarajevu, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, federalna tužiteljica Lejla Handžić-Selimović, donosi Odluku o formiranju krivičnog predmeta, broj: T11 0 KTA 0007976 23 od 21. 07. 2023. godine, protiv rektora UNSA Rifata Škrijelja i dr., zbog krivičnog djela Lažno prijavljivanje iz članka 347. stav 1. KZ F BiH, te isto prosljeđuje na daljnji postupak Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

Iako je i Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, nakon provedenih istražnih detaljnih radnji, donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Sebije Izetbegović, zauzimajući stav, da je nakon provedenih istražnih radnji, dokumentacija o akademskom napredovanju prof. Sebije Izetbegović – vjerodostojna i autentična, upravo je rektor Škrijelj jahajući na tezi, da je “dokumentacija nevjerodostojna” nastavio da gazi prava prof. Izetbegović, stavljajući UNSA iznad Suda i Tužilaštva.

Škrijelj će prije ili kasnije morati odgovoriti na pitanja: po čijem nalogu je ovo sve radio na štetu prof. dr. Sebije Izetbegović, iako su relevantne institucije zauzele stav, da je sve autentično i da način na koji to rektor Škrijelj radi je nezakonito!

Da rektor Škrijelj radi nezakonito i tako nezakonito oduzimajući zvanja i titule prof. dr. Sebiji Izetbegović, ugrožavajući njezina prava, što je potvrdio i Sud, isto je potvrdila i dekanesa Pravnog fakulteta UNSA prof. dr. Zinka Grbo, o čemu smo pisali!

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo i sam je u više navrata u intervju medijima potvrdio, da se protiv KCUS-a i menadžmenta vodi motivirana politička medijska hajka!

Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, formiralo je novi krivični predmet protiv rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja, pod brojem: T11 0 KTA 0007976 23 od 08.08.2023. godine, zbog osnova sumnje, da je izvršio kazneno djelo „Zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, „Neizvršenje sudske odluke“ iz člana 351. stav 1. KZ F BiH“, krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH.

Protiv rektora Škrijelja je formirano je više kaznenih spisa po dopisima Federalnog tužiteljstva F BiH, i to: T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine; T11 0 KTA 0007480 23 od 20.02.2023. godine; T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine; T11 0 KTA 0007976 23 od 21.07.2023. godine, i T11 0 KTA 0007976 23 od 08.08.2023. godine!

Pred Kantonalnim tužiteljstvom u Sarajevu, po dopisima Tužiteljstva F BiH, rekosmo formirano je više krivičnih predmeta protiv Škrijelja i dr., zbog krivičnih djela produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. KZ F BiH, trgovina utjecajem, protuzakonita napredovanja na Univerzitetu u Sarajevu, „Neizvršenje sudske odluke iz člana 351. stav 1. KZ F BiH“, krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH, „Pomoć učinitelju poslije učinjenog kaznenog djela iz članka 346. KZ F BiH, prikrivanje,  i sprečavanje dokazivanja iz članka 349. KZ F BiH!

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, protiv Škrijelja, je zavelo predmet pod oznakom „KTPO“. Tužilačka oznaka „KTPO“ – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja kaznenih djela – konkretno kazneno djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija.

Po novom dopisu Tužilaštva Federacije BiH, broj: T11 0 KTA 0007976 23 od 08.08.2023. godine, a koji je uz materijalne dokaze proslijeđen Kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu, Škrijelj se tereti da je:

Dana 24. 04. 2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu, u predmetu, broj: 65 0 P 1030604 23 Mo od 19. 04. 2023. godine i 65 0 P 1030604 23 Mo od 22.06.2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu u navedenom predmetu navedenih datuma i Rješenja pod brojevima, kao prethodno navedenima, donio dva puta Rješenje u slučaju prof. dr. Sebije Izetbegović protiv tuženog Univerziteta u Sarajevu koga zastupa rektor Rifat Škrijelj, kojim sudskim rješenjem se usvaja prijedlog tužiteljice Sebije Izetbegović, pa se istim rješenjem određuje privremena mjera osiguranja, kojom se odlaže izvršenje zaključka Senata UNSA, broj: 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine, i zabranjuje protivniku da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, prijavljeni rektor UNSA Rifat Škrijelj iako mu je navedenim sudskim rješenjem od 19.04.2023. godine i 22.06.2023. godine, bilo zabranjeno da poduzima bilo kakve aktivnosti vezano za zaključak za poništenje doktorata medicinskih nauka tužiteljici Sebiji Izetbegović, te iako je iz medija bio upoznat sa ovakvim rješenjem suda, a koje je i zaprimio, te znajući da je kao odgovorna osoba na Univerzitetu u Sarajevu dužan provoditi sudske odluke i sudska rješenja, te da je kršenje istih kazneno djelo, isti je 24. 04. 2023. godine, zanemarujući svjesno i namjerno rješenje suda od 19.04.2023. godine i 22. 06. 2023. godine, donio rješenje o poništenju doktorata Sebiji Izetbegović, iako mu je sud naprijed navedenim rješenjem zabranio da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, da bi Sud dana 22. 06. 2023. godine donio identično Rješenje od 19.04.2023. godine, a na koje se i dalje oglušio, iako je Škrijelj Rifat sam putem medija i službeno putem pošte, prethodno izjavljivao da će postupiti pod odluci suda, što nije učinio, svjestan da nezakonito postupa, usljed čega je teže povrijedio prava drugoga.

ČIME BI:

Počinio krivična djela: Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, krivično djelo Neizvršenje sudske odluke iz člana 351 stav 1. KZ F BiH, i krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH!