‘KO JE STUDENTICA UNSA KOJU JE ŠKRIJELJ VRBOVAO U KREVET –SKRETANJE PAŽNJE SA GORUĆIH PROBLEMA NA UNSA!

Rifat Škrijelj
  • Autor objave:

Malo je hrabrih i časnih ljudi koji se usude univerzitetskom orangutanu Rifatu Škrijelju, koji je doktorirao na pastrmki, da se usude bilo što reći, da da od strane ovog orangutana ne naiđu na neviđenu hajku – orangutanu podložnih medija.

Po pitanju akademskog obrazovanja Tužilaštvo Kantona Sarajevo nakon detaljnih provjera reklo je svoje:

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo. Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrtavstke, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH.

VIŠE NA: https://kt-sarajevo.pravosudje.ba/vstvfo/B/106/article/125292

To znači, da je sa akademskim napredovanjima profesorice Izetbegović sve uredu.

Škrijeljevo agresivno divljanje zaustavio je Općinski sud u Sarajevu:

Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica××××, zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana  16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće:

R J E Š E NJ E:

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Na ovaj način Škrijelj je zaustavljen u provođenju nezakonitih radnji oko akademskog puta prof. dr. Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a. Dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je na sjednici Senata UNSA jasno i glasno rekla, te istakla, da to što Rifat Škrijelj radi i način na koji radi u vezi akademske karijere prof. dr. Izetbegović Sebije je u potpunosti nezakonito. „To ne može tako, ako itko zna onda ja znam“ – reći će mi na sastanku prof. dr. Zinka Grbo, dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, dok je prof. dr. Darko Tomašević, dekan KBF-a u Sarajevu i član Senata UNSA, te kanonik stalnog kaptola Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog, kao član komisije nije potpisao prijedlog za poništenje diplome i akademskih zvanja prof. Izetbegović Sebiji, smatrajući da „nema moralne sigurnosti da takvo što treba učiniti“!

Skretanje pažnje sa gorućih problema na UNSA koje je kreirao Rifat Škrijelj!

Nakon svega ovoga, Škrijelj je kako saznajemo u panici, paranoji, tek se šturo oglasi preko svoga advokata Envera Smajkana, „reda radi“, da pokušaju opravdati, da prostite sva govna koja su izasrali. No, pravdat ih neće, nego jesti.

Progon prof. dr. Sebije Izetbegović od strane opskurnog Rifata Škrijelja je politički motiviran postupcima koji se provode u svrhu ostvarenja određenih političkih agendi, kao i u cilju njezine lične diskreditacije s ciljem i namjerom, da se skrene pažnja sa gorućih problema na UNSA. Način na koji se to radi, zasigurno će ostati upamćen kao mračni period autokratskog vladanja rektora Škrijelja Univerzitetom u Sarajevu, koji se u svom osvetničkom porivu ne suspreže instrumentalizirati Senat Univerziteta, niti na najgrublji način zloupotrijebiti važeće postupke i procedure. Rifat Škrijelj postao je toliko prepotentan, i da ne kažem moćan (malo sutra), da su ga prozvali Ramzes, a od UNSA napravio je Egipat – čistu pustinju u kojem profesori vape za vodom.

No, u duhu slobodnog govora možemo reći, nije nikakva tajna, samo javna tajna, a što je prijavljeno, da je Škrijelj seksualno napastvovao jednu studenticu (ZAŠTIĆENI SVJEDOK M1) jednog fakulteta obećavajući joj prolazne ocjene kod profesorica, uvjeravajući istu, da ima utjecaja kod određenih profesora, da imenovana svjedokinja M1 može lako položiti ispite i slično. Nakon što ga odbila uslijedilo je šikaniranje studentice, pa ovo i ne čudi s obzirom, da se i sam Škrijelj kao kurvar ženio 4 puta, od kreveta je napravio halvat, a valja prehraniti svu bračnu i vanbračnu djecu, da bi mu i Izet Fazlinović pozavidio. Jedan sin je psihički nestabilan od 15 godina, koji se pokušao ubiti.

U narednom članku objavit ćemo iskaz zaštićene svjedokinje!

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić